Frequentie Therapie

Wat is bioresonantie?

De mens is één elektromagnetisch veld. Alle onderdelen van het menselijk lichaam zijn opgebouwde uit vele ontelbare lichaamscellen. Deze lichaamscellen zijn weer opgebouwd uit complexe verbindingen die weer zijn gemaakt van moleculen. Elk molecuul heeft zijn eigen atomen en elk atoom heeft een eigen elektromagnetisch veldje. Dit 'magneetje' wordt in stand gehouden door de positief geladen protonen in de kern en de daaromheen draaiende negatief geladen elektronen.

Als onze metabolische processen (stofwisseling) worden bestuurd door een bovengeschikt systeem van elektromagnetische frequentiepatronen. Het lichaam is gezond als alle systemen op elkaar zijn afgestemd.

Zuurstof, water, hormonen, vitaminen, vetten, eiwitten etc. hebben door hun samenstelling een eigen chemische identiteit. Maar zij hebben ook een uniek elektromagnetische lading opgebouwd door de combinatie van de samengestelde atomen tot moleculen. De optelsom van  de elektrische lading van elk atoom in een molecuul geeft aan die molecuul zijn eigen trilling.

Een reactie tussen een hormoon en de cel waar hij wezen moet wordt bepaald door het feit dat zij beide een op elkaar passende trilling hebben. Als een van beide trilling verzwakt is zal de reactie gedeeltelijk plaatsvinden. Hieruit volgt dat ondanks dat de laboratoriumwaarden van het bloed 'normaal' zijn  een patiënt dus wel degelijk  klachten kan hebben die passen bij een tekort van de bepaalde waarde van het bloed.

Elektromagnetische trilling heeft drie belangrijke eigenschappen. Energie-overdracht (zoals bijvoorbeeld zonlicht), frequentie zoals geluidsgolven in Herz (Hz) en informatiedracht.

Elke atoom en molecuul heeft door zijn samenstelling een uniek patroon van  elektromagnetische trilling. Wetenschappelijk onderzoek maakt gebruik van deze eigenschap. Bijvoorbeeld  bij  forensisch onderzoek. Met behulp van spectrumanalyse kan in de forensische wetenschap worden bepaald met welke onbekende stof men van doen heeft, doordat die stof zijn eigen unieke patroon heeft als deze geanalyseerd word.

Verstorende trillingen van ziekteverwekkers, allergenen toxines kunnen de elektromagnetische controlesystemen belasten en zo tot ziektes leiden

Bioresonantie maakt gebruik van deze elektromagnetische trillingen. Lichaamscellen reageren op elektromagnetische signalen. Door de juiste signalen via speciaal hiervoor ontwikkelde apparatuur over te brengen op de lichaamscellen verbetert de communicatie die cellen en organen onderling hebben. Met bioresonantie worden fysiologische (gezonde) frequentiepatronen versterkt en bevorderd. Pathologische (Ziekmakende) frequenties worden verzwakt of geneutraliseerd.

De achterliggende gedachte is dat wanneer de verstoorde celcommunicatie wordt hersteld, dat daarna door het zelfherstellend vermogen van het lichaam de oorzaken van aandoeningen worden tegengegaan. Het immuunsysteem wordt versterkt, gifstoffen worden afgevoerd.

Bij bioresonantie bestaat het proces uit het meten en toedienen van zwakke elektromagnetische impulsen met een specifieke frequentie. Deze  methode is dus een toepassing van de quantum fysica.

Bioresonantie is een patiëntvriendelijke therapie, die pijnloos is. Er is nu ongeveer 45 jaar behandelervaring met deze vorm van therapie en sinds de bioresonantietherapie wordt toegepast is geen enkele schadelijke bijwerking geconstateerd.

 

frequentie-therapie-beginner

Wat betekent 'bioresonantie'?

Bioresonantie gaat  over het in een bepaalde frequentie meetrillen van levende systemen. Om een beeld te vormen is het te vergelijken met een stemvork.  Deze gaat pas meetrillen als hij in resonantie is met exact de juiste noot van de zanger. Ook als je een specifieke radiozender wilt beluisteren ga je opzoek naar de juiste frequentie waarop deze wordt uitgezonden.

Uitvindingen op het gebied van  de bio- en kwantumfysica* hebben tot onverwachte mogelijkheden geleid en vormde de basis van de bioresonantie-therapie.

*Kwantumfysica houdt zich bezig met de kleinste deeltjes van materie, de frequentiepatronen van atomen en hun wisselwerking met elkaar.

 

Als het vat overloopt

Wij leven in grote welvaart. We maken gebruik van veel technische apparatuur en ongelooflijk snelle transport- en communicatiemiddelen. Kant en klare voedingsmiddelen maken ons leven gemakkelijker.  Helaas heeft deze welvaart ook keerzijdes! Ons voedsel, ons huis en ons milieu zijn doordrongen van ontelbare chemische stoffen, waarvoor we uiteindelijk een hoge prijs betalen. Vervuiling van ons interne milieu is de oorzaak van veel ziekten en ongemakken.

In onze huidige tijd worden we steeds meer blootgesteld aan belastende invloeden. Zo zijn er chemische toevoegingen aan onze levensmiddelen en frisdranken. Denk ook aan mobiele telefoons, zendmasten en draadloze netwerken.

Ook komen ontelbare chemische substanties via bouwmaterialen en de land/ en tuinbouw in ons milieu terecht.  Dan is hierbij nog niet meegenomen de chemische ingrediënten van medicijnen uit de mens- en diergeneeskunde. Sommige stoffen bereiken inmiddels het grond/ en drinkwater.

Vroeger of later is er die druppel die de emmer doet overlopen. Dit uit zich in de vorm van aandoeningen variërend van vage klachten of depressiviteit tot chronische vermoeidheid en ernstige lichamelijke problemen.

Interessant is dat bij mensen met hetzelfde ziektebeeld, bijvoorbeeld migraine, meestal volkomen verschillende oorzaken worden vastgesteld.

healy

"Alles is energie"

Materie bestaat uit energie en straalt deze uit...

Het menselijk lichaam is opgebouwd uit weefsels en organen.  Weefsels en organen bestaan  uit cellen, welke weer uit atomen bestaan. Deze atomen bestaan weer uit subatomaire deeltjes  die zich gedragen als energie. De subatomaire deeltjes voegen energie aan elkaar toe of ontnemen elkaar energie (aantrekken of afstoten ). Als gevolg van deze beweging ontstaan trillingen. Deze trillingen hebben een elektromagnetische lading, frequentiepatroon genoemd. Dit hele proces speelt zich niet alleen af in het menselijk lichaam, maar in het gehele universum, dus ook in allerlei stoffen in onze omgeving. Vanuit de biofysica is bekend dat alle chemische processen in het lichaam geleid worden door elektromagnetische trillingen. Ziekteprocessen beginnen met verkeerde, disharmonische trillingen, die de chemische processen verkeerd aansturen.

Verdichte energie is een vaste massa, materie. Materie en energie kunnen uitwisselen. Materie kan energie uitstralen, maar ook absorberen.

Iedere substantie straalt energie uit. Dat geldt ook voor virussen, bacteriën, pollen enz. Elke stof heeft zo zijn eigen, karakteristieke frequenties. Bij forensisch onderzoek kan men iedere aanwezige stof identificeren met behulp van de specifieke frequentie.

"Bioresonantie ook voor thuis"

Als het vat overloopt

Cellen communiceren met elkaar

Wij leven in een tijdperk van communicatie en informatie. Het is belangrijk om ons er  ook van bewust te zijn dat ons lichaam alleen kan functioneren als er tussen de cellen onderling communicatie plaatsvindt.

Deze informatie uitwisseling tussen de cellen vindt plaats doormiddel van lichtflitsen (zogenaamde biofotonen). Zij wisselen informatie met elkaar uit via bepaalde frequenties. In een gezond lichaam functioneert deze informatie-uitwisseling ongehinderd. Zo kan iedere cel en elk lichaamsdeel zijn functie(s) uitvoeren.

Wanneer storende substanties als gifstoffen, virussen, bacteriën, parasieten en stralingen op het lichaam inwerken, wordt de communicatie tussen de cellen belemmerd.

Verstoorde celcommunicatie veroorzaakt uiteindelijk ziekte. Zodra de normale communicatie tussen de cellen verstoord is, wordt vanzelfsprekend het functioneren van de cellen gehinderd. Uiteindelijk ontstaan hierdoor ziektesymptomen zoals pijn, allergieën, minder goed kunnen presteren, chronische vermoeidheid enz.

De ziektesymptomen openbaren zich vaak daar, waar door erfelijkheid al een zwakke plek is.

De mens bestaat voor 65-70% uit water. Deze lichaamsvloeistof dient niet alleen als transportmiddel voor voedingsstoffen, maar ook als depot voor afvalstoffen die uitgescheiden moeten worden, via de lever, nieren en darmen.  Hier schiet bioresonatie ons te hulp, omdat deze organen positief gestimuleerd moeten worden.

Met de apparatuur worden kenmerkende frequenties van substanties getest en tegelijk wordt hun invloed op het lichaam vastgesteld. Zo kan in veel gevallen worden uitgezocht welke belastingen aanwezig zijn en welke belastingen de grootste storende factor zijn.  Belastingen zijn vaak combinaties van bijvoorbeeld bacteriën, virussen, parasieten, elektrosmog, medicamenten, kleur- en smaakstoffen en tandmaterialen (o.a. amalgaam).

Tijdens de therapie worden storende lichaamseigen frequentiepatronen door dit apparaat omgezet tot therapeutische of harmonische signalen, die vervolgens via elektroden aan de cliënt worden teruggegeven.  De energetische besturing van het lichaam wordt weer in evenwicht gebracht.

Belastende frequentiepatronen worden op deze manier  gereduceerd en kunnen onderliggende oorzaken van ziekten door het regulatiesysteem van het lichaam geëlimineerd worden.

Op geslagen belastende stoffen worden vrijgemaakt en uitgescheiden door de uitscheidingsorganen. Het zelfgenezend vermogen wordt weer hersteld.

"1 sessie maakt groot verschil"

Verloop van de bioresonantie therapie....

Met een specifieke pijnloze test kan worden uitgezocht of er een therapie of intolerantie bestaat voor specifieke voedingsstoffen, of dat bepaalde organen verzwakt zijn, dan wel of er gifstoffen in het lichaam zijn die een negatieve invloed hebben.

Zo kan in veel gevallen de verborgen oorzaak van de ziekte worden opgespoord.

Na het onderzoek wordt een individueel behandelplan op gesteld en met u overlegd welke ondersteunende maatregelen genomen kunnen worden om de genezing te bespoedigen.

Tijdens de behandeling worden er elektroden op het lichaam geplaatst en kunt u rustig blijven zitten. Een behandeling duurt ongeveer 45-60 minuten. Het eerste consult duurt wat langer. De therapie wordt meestal als aangenaam ervaren

Het doel van de therapie is om de ziekmakende invloeden te remmen en de zelfgenezende kracht van het lichaam de kans te geven op herstel.

Het is belangrijk om te weten dat als er door ziekte onherstelbare schade aan de weefsels is op getreden dat dit met bioresonantie helaas niet te herstellen is. Ook schade aan het erfelijk materiaal is met bioresonantie niet te behandelen. Als er geen communicatie is, is er geen informatie om mee te werken. Bioresonantie is niet geschikt voor mensen met ernstige psychiatrische ziektebeelden. Wel kan met bioresonantie de algehele lichamelijke gezondheidstoestand worden ondersteund en verbeterd.

"Bioresonatie ook voor thuis gebruik"